ಬೇಲೂರು: ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಬೇಲೂರು: ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ

Share

ಬೇಲೂರು: ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರುಜಾಮಿರ್ ಆಮ್ಮದ್ ರವರು ಹಾಗೂ ಬಿ.ಶಿವರಾಂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಗಡಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಂಖಡರು ಇದ್ದರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಜಾಮಿರ್ ಆಮ್ಮದ್ ರವರು ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಗೆ 150000 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿದರು ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.


Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *