ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:–ಉಸಿರಿಗೆ ಬೇಕು ಹಸಿರು ವನ

ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:–ಉಸಿರಿಗೆ ಬೇಕು ಹಸಿರು ವನ

Share

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ
ಚಂದ್ರನಿಂದ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ ಕರಿಯ ಮೋಡ
ಭೂಮಿಗೆ ಬಯಸಿದೆ ಮಳೆಯ ಅಂದ

ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿನ ಸಿರಿ
ಬೇಸಿಗೆಯು ಮೂಗಿಸಿ ಮಿರ್ಗ ಹೊಡಿತು
ರೈತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮೂಡಿತ್ತು
ನಿಸರ್ಗದ ಅರಮನೆಯು ಖುಷಿ ತಂದಿತು

ಹೂವನವು ಮದುಮಗಳ ತರ ಸಿಂಗಾರ
ಯಾಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಸಾಕು ಹಸಿರು ಊರು
ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಕಂಡೆ ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರು
ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಒಂದು ಮರ

ಪರಮಾತ್ಮನೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಸಂಪತ್ತು ತಿಳಿದು
ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಾಗ ಊಟದ ಅರಿವು ತಿಳಿವುದು
ನಿಸರ್ಗ ಊಳಿದರೆ ಊರೆಲ್ಲಾ ವನ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ
ಮನಸ್ಸು ಹಸಿರುವಾದರೆ ಉಸಿರು ಉಳಿಯುವುದು

ಕು ಮಹಾಂತೇಶ ಖೈನೂರ
ಸಾ//ಯಾತನೂರ


Share