ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲುಗೈ

ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲುಗೈ

Share

ಬೇಲೂರು: ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಡೆದ ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 17 ಸದಸ್ಯರು ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷ 5 ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷ 1 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾದ ಬಿ ಶಿವಾರಂ ರವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ ಈ ರಾಜ್ಯ. ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನತೆಗೆ ಹೃದಯ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಬೇಲೂರು ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ದಿಂದ ಗೆದ್ದಿರುವರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗೆ ಹೇಚ್ಚಿನ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.


Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *